Make your own free website on Tripod.com
 
 
Åwªï±z¨ìªüÁڨήa·²¸}¡MªQ¾Ó¨­¤ß¡O
 
¡mëR¼@¤@¨è¡n¡M ¡m¥Jºq¥J»R¡nÉO¡m¶V¼@¼Ö»E¡n
 
³o¤@¨è·|¦b±z²´«e¡§¯»¾¥µn³õ¡¨¡T¡T¡T

 
 
 
 
 

                  ·s ¥[ ©Y ªZ ¦N ¯Z Åý ºÖ «Ø ¤½ ·| ëR ¼@ ¹Î ¾Ç ­û 
 
 
 
 

                  ¥xÆWºq¥JÀ¸ºt­û
 
 
 
 

                  ¤¤ °ê ¶V ¼@ ºt ­û
 
 

 
                            ¨ä¥LÀ¸¦±ºt­û        
 
 
 

                   Åý§Ú­Ì±qÀ¸¿Î¤¤µo±¸¥X¶Ç²ÎÃÀ³NªººëÅè§a¡O

 
 
                                                                  ¡q½Ð©MªüÁÚ¤@°_¬Ý¬Ý¡§À¸¿Î¤À¨É¡r

 
 

                               ½Ð¶i¤JªüÁÚ²á¤Ñ«Ç´M§äª¾­µ¡C 

 
  
 
 
 
 
ªüÁÚªº¥t¤@­Ó®a¡O¡O
¡mªüÁڨήa¡n¤_¤@¤E¤E¤K¦~¤T¤ë¤G¤Q¤G¤é¥¿¦¡¶}ù
 
¤W¦¸§ó·s®É¶¡ ¡G ¤E¤K¦~¤E¤ë¤Q¤@¤é
 
 
 
GuestWorld
 
Add It! - the submit site