Make your own free website on Tripod.com
 
 
 

 
 
¡m¯u°²¥]¤½¡nª
¬î¤ë©Ò¹¢ºtªºÃU³½ºë³Q¤Ñ§L®»®³¡O¡
(¬î¤ëÆZ»´ªº¡O¡O­Y´«§@ªüÁÚ¡O¡O¼H¼H¡O¡O)

 
 
 
ÃU³½ºë¬°¤F±i¬Ã¡M¹ç±N¤d¦~¹D¦æ·´¤_¤@¥¹¡MÅܦ¨¤@­Ó¥­¤Z¤H¡O¡
[Åaºq¿P»Rªá¦üÀA¡M¬K¦^¤j¦aªï¨Î»«]
[¤£ÛC¥P¹Ò¯d¤H¶¡¡M¤Ò©d¦@ºq¥ÕÀY§u]
 

 
 
¤j®a©ç­Ó¹ÎÊ^·Ó§a¡O¡O[¤ÑÉa¯uªº¦n¼ö¡M¤£¹L¨C­Ó¾Ç­û³£(^_^)]
 
 

 
 

                           ³o¬OºÖ«Ø¤½·|ëR¼@¹Î¤_¤µ¦~¤T¤ë¤C¤é¦bªZ¦N¯ZÅýÁpµ¸©Ò

                        ºt¥X¡m¸d¯¬¡n¡O§Ú§â¨ä¤¤ªº¤@¤p¬q¡m¹G¶ù¡nªººq¿ý¦¨ra.file.¥²¶·¥ÎRealplayer¤~¯à

                        §v¨ì¡O­µÅT¥i¯à¤ñ¸û¤£²z·Q¡M½Ð¦h¦h¨£½Ì¡O (^_^) dGq